Zasady zaliczania przedmiotów obowiązujące w KIE

1. Zapisywanie się na „kurs”

Student zapisuje się na kurs w pierwszym tygodniu zajęć semestru.

2. Indywidualna Organizacja Zajęć - IOZ

Student planujący IOZ zobowiązany jest zgłosić się do prowadzącego w ciągu pierwszych
21 dni zajęć. Po upływie tego terminu wnioski nie będą rozpatrywane.

3. Nieobecności na ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych, wykładach

 • Obecność na ćwiczeniach (laboratoriach) jest obowiązkowa.
 • W uzasadnionych przypadkach w ciągu 7 dni roboczych od daty nieobecności student może usprawiedliwić nieobecność przedstawiając odpowiedni dokument, np. zwolnienie lekarskie, wezwanie do sądu itp. (każdy dokument przedstawiony przez studenta będzie sprawdzany pod względem formalnym*). Usprawiedliwiona nieobecność nie zwalnia studenta ze znajomości materiału realizowanego na zajęciach w tym czasie.
 • Dopuszcza się do nie więcej niż dwukrotnej nieobecności na zajęciach obowiązkowych z przyczyn losowych (warunki atmosferyczne, problemy z komunikacją itp.) bez konieczności usprawiedliwiania na piśmie.
 • Student, który był nieobecny (nieobecność usprawiedliwiona i nieusprawiedliwiona) na więcej niż połowie zajęć obowiązkowych, nie podlega klasyfikowaniu, z wyjątkiem studentów, którzy uzyskali zgodę na IOZ (Indywidualną Organizację Zajęć) lub inną decyzję dziekańską.
 • Wpis niesklasyfikowany oznacza niedopuszczenie do zaliczenia i egzaminu i wiąże się z koniecznością powtarzania przedmiotu.
 • odjęcie przez studenta pracy zarobkowej nie może stanowić podstawy do ubiegania się o usprawiedliwienie niewywiązywania się przez niego z obowiązków studenta.

4. Egzaminy

 • „Szczegółowe terminy egzaminów są ustalane przez egzaminatorów po wysłuchaniu sugestii studentów i są ogłaszane na stronie internetowe Uczelni oraz na tablicy ogłoszeń właściwej Katedry”
 • Oceny powinny zostać opublikowane w e-dziekanacie w ciągu 5 dni roboczych od daty egzaminu.

Nieobecność na egzaminach

 • „Student zobowiązany jest usprawiedliwić u egzaminatora nieobecność na egzaminie w ciągu 4 dni roboczych od terminu egzaminu”.
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie skutkuje wpisem „nieobecny” uznawanym za ocenę 2,0 (niedostateczną).

5. Skala ocen obowiązująca w UEP

Ocena Skrót Liczba Litera
Bardzo dobry (Very good) bdb 5,0 A
Dobry plus (Good plus) db pl 4,5 B
Dobry (Good) db 4,0 C
Dostateczny plus (Satisfactory plus) dst pl 3,5 D
Dostateczny (Satisfactory) dst 3,0 E
Niedostateczny (Fail) nd 2,0 F

6. Kryteria zaliczania – zaliczanie kursu (ćwiczenia, laboratoria, wykłady).

Uzyskanie zaliczenia z wykładów niekończących się egzaminem, seminariów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych określa prowadzący zajęcia i podaje do wiadomości studentów podczas pierwszych zajęć. Kryteria ogólne:

 • obecność na zajęciach – zasady usprawiedliwiania (patrz pkt.3)
 • ocena końcowa = oceny cząstkowe z kolokwiów. Jeżeli w ramach kursu przewidziana jest realizacja kilku kolokwiów (zadań, projektów, itp.), oceny uzyskane z poszczególnych bloków wchodzą z odpowiednimi wagami do oceny ostatecznej. Sposób wyliczania oceny końcowej (wagi) podawany jest przez wykładowcę na pierwszych zajęciach. Jeżeli student nie zaliczy określonego bloku ma prawo do poprawki w terminie i na zasadach określonych przez wykładowcę.
 • w przypadku przedstawienia na zaliczenie nieoryginalnego projektu prowadzący wpisuje ocenę niedostateczną z przedmiotu nawet w przypadku zaliczenia pozostałych bloków z przedmiotu.

Przepisywanie ocen – zgodnie z Regulaminem studiów studentowi może zostać przepisana ocena z przedmiotu wcześniej zrealizowanego – warunki:
W przypadku powtarzania semestru

 • student w sprawie przepisania oceny zwrócić się powinien do prowadzącego na pierwszych zajęciach z taką prośbą
 • nie nastąpiły zmiany w programie przedmiotu – sylabusie
 • student uzyskał pozytywną ocenę

W przypadku przedmiotu zrealizowanego na innej uczelni

 • student w sprawie przepisania oceny zwrócić się powinien do prowadzącego na pierwszych zajęciach z taką prośbą
 • student dostarczy poświadczony przez prowadzącego wcześniej ten przedmiot (Katedrę, Instytut, itp.) program przedmiotu – sylabus.
 • jest to ocena => 4,0 (dobry)

7. Używanie sprzętu w trakcie egzaminów i zaliczeń.

(telefony komórkowe, kamery, dyktafony, itp.)
W trakcie egzaminów i zaliczeń student może posługiwać się jedynie sprzętem zaakceptowanym przez wykładowcę. Użycie innych urządzeń (np. telefonu komórkowego, nadajnika itp.) spowoduje natychmiastowe usuniecie studenta z egzaminu oraz wpisanie oceny niedostatecznej z tego egzaminu.

*Student przyłapany na nieuczciwości (np.: fałszywe zwolnienie lekarskie) podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej – Komisja Dyscyplinarna dla Studentów.