Labs

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw oraz ich powiązań z gospodarką światową, wzrastająca konkurencja, kryzys gospodarczy oraz złożoność zadań stojących przed przedsiębiorstwami, stwarza nowe potrzeby w zakresie kształcenia kadry w gospodarce opartej na wiedzy. Wyniki badań wskazują, że pojawia się luka pomiędzy potrzebami szybko rozwijających się organizacji gospodarczych, a tradycyjnymi sposobami kształcenia na kierunkach informatycznych. Pojawia się potrzeba tworzenia nowych modeli kształcenia, które pozwoliłyby ściśle skorelować program i metody kształcenia z praktycznymi potrzebami rynku, a dodatkowo dawały dostęp do najnowszych technologii oraz rezultatów prac badawczych. Równocześnie, postępujące internacjonalizacja wymusza wyposażenie studentów w umiejętność pracy w zespołach, również międzynarodowych.

Biorąc powyższe zjawiska pod uwagę, celem, który postawili sobie pracownicy Katedry Informatyki Ekonomicznej pod przewodnictwem prof. Witolda Abramowicza, było zbudowanie koncepcji laboratoriów tematycznych skierowanych do studentów mających ambicję realizowania swoich karier zawodowych w obszarze kreowania procesów komputerowego wspomagania zarządzania organizacjami gospodarczymi i wykorzystania do tego celu najnowszych technologii informatycznych, w tym najnowszej generacji zintegrowanych systemów informatycznych, przetwarzania rozproszonego w oparciu o usługi sieciowe, przy wykorzystaniu hurtowni danych i technologii business intelligence, technologii mobilnych oraz technologii semantycznego Internetu Przyszłości. Stworzone laboratoria tematyczne mają za zadanie przygotować studentów pod względem teoretycznym, jak i praktycznym, do stosowania rozwiązań IT w biznesie oraz administracji rządowej i samorządowej.

Realizacja tych zadań wymagała opracowania nowej koncepcji organizacji przedmiotów, pozyskania odpowiednich narzędzi (m.in., systemów i programów komputerowych), nawiązania współpracy oraz ścisłym współdziałaniu i uczestnictwie w procesie dydaktycznym przedstawicieli czołowych firm technologicznych z rynku IT, integracji inicjatyw oraz badań podejmowanych przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej oraz zwiększenie współpracy międzynarodowej z innymi jednostkami dydaktycznymi z obszaru Informatyki Ekonomicznej.

Utworzenie koncepcji laboratoriów przedmiotowych (szczegóły), a następnie wdrożenie jej w życie i praktyczne wykorzystanie, spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej, oraz przełożyły się na istotną poprawę wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych.

  • Service Science - dostarcza kompleksową ofertę edukacyjną dla studentów chcących specjalizować się w nowoczesnych usługach oraz prowadzi badania nad usługami w projektach z partnerami biznesowymi z całej Europy (partnerzy akademiccy – Uniwersytet w Lipsku, partnerzy przemysłowi – Software AG)
  • Enterprise and Service Platforms - przeznaczone dla studentów zainteresowanych oprogramowaniemi rozwiązaniami wspierającymi zarządzanie, dostarcza wiedzy i umiejętności z obszarów: Systemów zintegrowanych, Modelowania procesów biznesowych, Narzędzi wspierających określone sektory gospodarki (partnerzy przemysłowi: SAP, Epicor Pl, IT Integro).
  • Next Generation Internet Lab - zakłada możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu tworzenia rozwiązań na urządzenia mobilne, w tym platformę iOS, (partnerzy przemysłowi: Orange Labs, TP)